Соглашении по привлечению волонтеров


Соглашении по привлечению волонтеров

Соглашении по привлечению волонтеров

Якщо в діяльності громадських об’єднань виникає потреба залучити до виконання будь-якої роботи волонтерів, то це має бути належно оформлено. Трудові відносини з волонтерами мають відбуватися у законному руслі, якщо ж громадська організація з якихось причин не дотримується правил, то під час перевірки це може мати негативні наслідки.

Як обійти підводні каміння під час залучення до роботи волонтерів, консультують спеціалісти благодійного фонду «ГОРЄНІЄ».

Варто пам’ятати, що якщо громадська організація залучає осіб до будь-якої праці, необхідно оформлювати трудові правовідносини, виплачувати заробітну плату не нижче встановленого мінімуму та сплачувати необхідні податки. Однак, як бути в тому випадку, якщо заробітна плата людині не виплачується, адже людина працює із власних мотивів тобто добровільно? До квітня 2011 року працівників, які працювали не отримуючи винагороди, називали волонтерами та укладали із ними відповідні договори. Однак 19 квітня 2011 року було прийнято Закон України «Про волонтерську діяльність», який дещо ускладнив взаємовідносини з волонтерами. До таких складнощів можна віднести зокрема необхідність отримання статусу волонтерської організації тим, хто бажає використовувати працю волонтерів. Цей статус надається Центральним органом виконавчої влади у сфері волонтерської діяльності. Це суттєво ускладнює діяльність організацій громадянського суспільства, адже без отримання відповідного статусу використовувати працю волонтерів (укладати договори про волонтерську діяльність) є протизаконним.

Також до певних ускладнень щодо діяльності організацій є обов’язок, встановлений в п. 5 ст. 5 Закону України «Про волонтерську діяльність», проводити обов’язкове страхування волонтерів у відповідності до вимог Закону України «Про страхування». Зрозуміло, що це призводить до додаткових витрат з боку організації.

Тому, враховуючи вищенаведені норми, можна робити висновок, що використання праці саме волонтерів (та укладання договорів про волонтерську діяльність) є небажаним. Як варіант, організаціям громадянського суспільства можна порадити змінити назву працівника з «волонтер» на «доброволець». Це виводить добровольців з під вимог Закону України «Про волонтерську діяльність» та дозволяє організації не отримувати відповідний статус у Центральному органу виконавчої влади у сфері волонтерської діяльності.

Рекомендуем!  Порядок приема на работу сотрудника и его оформление

Для належного виконання вимог чинного законодавства із добровольцями необхідно укласти договір про надання безоплатних послуг. Укладання договору необхідно для того, щоб в разі перевірки уповноважених структур, не виникало питань щодо використання неофіційного працевлаштування працівників та в зв’язку з цим несплати відповідних податків. Варто пам’ятати, що за використання неоформлених працівників та несплату відповідних податків, для керівника організації встановлено відповідальність, зокрема кримінальну. В разі, коли між організацією та добровольцем укладено договір про безоплатне надання послуг, всі питання знімаються, адже людина не працює, а надає послуги, безоплатність яких встановлена (у відповідності до ст. 901 Цивільного Кодексу) умовами договору.

Ще одним варіантом оформлення праці добровольців є оформлення їх як членів організації. Але тут необхідно дивитись Статут – в ньому обов’язково має бути вказано, що члени організації не отримують плату за діяльність в організації.

У всіх інших випадках, необхідно або оформлювати працівників як волонтерів та отримувати відповідний статус, або оформлювати їх як працівників, які працюють у штаті або через договори підряду, сплачуючи відповідні податки.

Варто дуже уважно поставитись до оформлення добровольців, щоб уникнути випадків, коли за працю особи, яка дійсно бажає допомогти організації в її діяльності, керівник організації може потрапити під кримінальне переслідування.

У додатку зразок договору, який організація укладає з добровольцем на надання безоплатних послуг.

Источник: http://legalspace.org/ua/napryamki/bezpeka-nuo/oformlennya-volonteriv/item/1994-yak-pravylno-oformyty-trudovi-vidnosyny-z-volonteramy

Образец договора о добровольном сотрудничестве, заключаемый между юридическим и физическим лицом.

ДОГОВОР

1.1. В соответствии с настоящим Договором Доброволец обязуется добровольно и безвозмездно участвовать в программе (далее – Программа), в рамках которой по поручению координаторов может выполнять работы и оказывать услуги, предусмотренные этой Программой.

2.1. Обязанности Добровольца:

2.1.1. Доброволец обязуется:

 • не разглашать конфиденциальные сведения о людях, которым помогает в рамках участия в Программе;
 • не использовать в личных целях информацию, доступную благодаря участию в Программе;
 • выполнять работы и оказывать услуги на безвозмездной основе;
 • соблюдать правила внутреннего распорядка, а также условия заключенных договоров Организации с подшефными учреждениями, где осуществляется непосредственно работа Добровольца;
 • бережно относиться к имуществу Организации;
 • соблюдать правила работ и оказания услуг, прописанные в инструкции «Основные сведения новым добровольцам», а также соблюдать правила, установленные в интернатах, больницах и других учреждениях для добровольцев;
 • в случае исповедания любой другой религии, отличной от Православия, оповестить об этом координатора, не проповедовать свою веру и не вовлекать других добровольцев или подопечных в ее исповедание;
 • получить медицинскую книжку с объемом обследований, предусмотренным для работы в учреждениях, при желании работать в учреждении, где наличие такой книжки является обязательным условием.

2.1.2. Не менее чем за дней доброволец обязуется уведомить своего координатора о выходе из Организации, о смене места жительства, об отъезде в длительный отпуск и других событиях, влекущих как единовременные, так и длительные изменения в графике работы добровольца.

2.1.3. Доброволец обязуется не договариваться с лицами, находящимися под опекой, или любым иными лицами об оказании дополнительной помощи от имени организации без согласования с координатором службы.

2.1.4. Доброволец, в рамках принятых на себя обязательств, несет ответственность за качество выполнения работы и оказания услуг.

2.1.5. Не совершать действий, оскорбляющих честь и достоинство, наносящих вред подопечным.

2.2. Обязанности Организации:

2.2.1. Организация обязуется:

 • обеспечить Добровольца работой (материалами, оборудованием, заданием и т.д.) в соответствии с его обязанностями;
 • создать условия для безопасного эффективного труда;
 • в необходимых случаях выдавать Добровольцу доверенность на право действовать от имени ;
 • принимать меры по повышению информированности Добровольца, а так же повышению квалификации в сфере его непосредственных обязанностей, оказывать консультативную помощь, при необходимости предоставлять наставника;
 • допускать Добровольца к интересующим его мероприятиям, проводимым Организациям (тренинги, акции и т.д.);
 • по просьбе Добровольца давать ему характеристику или рекомендации;
 • ознакомить добровольца с документами, соблюдение которых требуется от добровольца согласно п.2.1 настоящего договора.

3.1. Права Добровольца:

 • привлекать в ряды добровольцев новых людей;
 • посещать семинары по повышению квалификации в сфере его непосредственных обязанностей;
 • участвовать во внутренних мероприятиях Организации;
 • получать консультацию по вопросам, возникающим в ходе работы в Организации, у ее сотрудников;
 • быть назначенным на позицию «Координатора» при соответствии требованиям позиции;
 • расширять деятельность организации, находя новые учреждения и частные лица, которым требуется опека.

3.2. Права Организации:

 • проверять деятельность Добровольца;
 • отстранять от работы Добровольца:
  • нарушающего «Договор добровольного сотрудничества», правила и инструкции Программы;
  • не прошедшего испытательный срок.
  • более трех раз не исполняющего поручения координатора в случае предварительной договоренности с координатором;

4.1. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.1. Доброволец принимается на испытательный срок длительностью месяца(ев), в течение которого ему присваивается статус: Кандидат в добровольцы.

5.2. По окончании испытательного срока, при работе не менее 8 часов за период, ему присваивается статус «Доброволец».

5.3. В случае отсутствия активного сотрудничества добровольца с Организацией без предварительного предупреждения в течение и более месяцев, Договор считается расторгнутым. Продолжение деятельности в рамках Программы будет возможно только при перезаключении Договора.

5.4. В случае неоднократного нарушения настоящего Договора или других правил и инструкций доброволец может быть переведен в статус Кандидата в добровольцы или отстранен от работы Организации по решению Координатора.

6.1. Договор считается заключенным с момента подписания настоящего договора.

6.2. Настоящий договор заключён сроком на месяцев.

6.3. Если ни одна из Сторон не заявит о расторжении настоящего по его окончании, он пролонгируется на тот же срок.

7.1. Договор может быть прекращен или расторгнут в любое время:

 • по инициативе Добровольца – с письменного или устного предупреждения Организации (Координатора) за одну неделю;
 • по инициативе Организации – в случаях предусмотренных Договором.

Источник: https://dbsd.ru/contracts/cooperation-contract/1605.html

Правовая зоозащита

Правовые вопросы обращения с домашними животными

Новое

 • Гибель собаки от наркоза. Ветеринарное дело
 • Дорожно транспортное происшествие с лошадью из-за нападения безнадзорных собак
 • Решение суда по делу об укусе собаки на территории владельца
 • Дело о лишении премии за кормление бездомных собак на территории предприятия
 • Возмещение ущерба с управляющей компании за падение на льду
 • Решение по делу о сбитой гончей
 • Ветеринарные клиники и «особые» пациенты. Как поступить с теми, за кого платить не хотят. Или кого на смерть привезли. Советы юриста.
 • Постановление по делу о сбитых собаках отменено судом по жалобе зоозащитников
 • Беременность собаки на поздних сроках суд не стал рассматривать как основание освобождения владельца от ответственности за выгул без поводка и намордника
 • Если кошку или собаку выбросили из окна. Советы юриста.

Образец договора с волонтером на выполнение работ или оказание услуг

Мы публикуем образец договора о безвозмездном оказании работ или услуг с волонтером.

при необходимости составить договор под конкретную ситуацию или провести юридическую экспертизу, обращайтесь к специалистам

на безвозмездное выполнение добровольцем работ

и (или) оказание услуг в интересах благополучателя

г. __________ «___»________ ____ г.

________________________________, именуем___ в дальнейшем «Доброволец»,

паспорт серии ____ N ________, выдан ______________________________________

«___»________ ____ г., зарегистрированн__ по адресу: ______________________

______________, с одной стороны, и _______________________________________,

(наименование или Ф.И.О. благополучателя)

именуем___ в дальнейшем «Благополучатель», паспорт серии _____ N _________,

выдан __________________________ «___»________ ____ г., зарегистрированн___

по адресу: ____________________________ (или: в лице _____________________,

действующ__ на основании ______________________________), с другой стороны,

о совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор

1.1. Доброволец — физическое лицо, осуществляющее благотворительную или иную деятельность в форме безвозмездного выполнения работ, оказания услуг (добровольческая деятельность).

1.2. Благополучатель — лицо, в чьих интересах осуществляет свою безвозмездную деятельность Доброволец.

2.1. По настоящему Договору Доброволец в целях осуществления благотворительной деятельности безвозмездно выполняет работы и (или) оказывает услуги в интересах Благополучателя.

2.1.1. Доброволец выполняет следующие работы: _________________________

(наименование, характеристики, сроки выполняемых работ)

2.1.2. Доброволец оказывает следующие услуги: _________________________

(наименование, характеристики, сроки оказываемых услуг)

2.2. Доброволец выполняет работы и (или) оказывает услуги лично по следующему адресу: _________________________.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1.1. Качественно и в срок выполнять работы и (или) оказывать услуги, установленные настоящим Договором.

3.1.2. Бережно относиться к имуществу Благополучателя.

3.1.3. Не разглашать сведения, носящие конфиденциальный характер.

3.1.4. В срок ____ дней уведомлять Благополучателя в случае невозможности оказания услуг и (или) выполнения работ, указанных в п.п. 2.1.1 и 2.1.2 настоящего Договора.

3.2. Благополучатель обязуется:

3.2.1. Извещать Добровольца в срок ____ дней до момента начала оказания услуг и (или) выполнения работ, указанных в п.п. 2.1.1 и 2.1.2 настоящего Договора.

3.2.2. Создать условия для безопасного и эффективного выполнения Добровольцем взятых на себя обязательств.

3.2.3. В необходимых случаях выдавать Добровольцу доверенность на право действовать от имени и в интересах Благополучателя.

3.2.4. Компенсировать Добровольцу расходы на наем жилого помещения в случае необходимости.

3.2.5. Компенсировать Добровольцу расходы на проезд до места оказания услуг и (или) выполнения работ и обратно.

3.2.6. Компенсировать Добровольцу расходы на питание, оплату средств индивидуальной защиты.

3.2.7. Оплачивать страховые взносы на добровольное медицинское страхование Добровольца.

3.2.8. По просьбе Добровольца давать ему характеристику или рекомендации с указанием количества отработанных часов и качества работы.

3.3.1. Принимать меры по получению дополнительной и повышению имеющейся квалификации, но не в ущерб заявленной в настоящем Договоре деятельности.

3.3.2. Получать информацию о деятельности и истории Благополучателя.

3.3.3. Получить от Благополучателя письменный отзыв о своей деятельности.

3.4. Благополучатель вправе:

3.4.1. Получить от Добровольца необходимые для выполнения работ и (или) оказания услуг по настоящему Договору документы, касающиеся его квалификации; если требуется, то сведения о состоянии здоровья и рекомендации других лиц.

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.

5.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

6. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА И ЕГО РАСТОРЖЕНИЕ

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до ________________________.

6.2. Настоящий Договор будет считаться исполненным при выполнении Сторонами взаимных обязательств.

6.3. Настоящий Договор может быть прекращен или расторгнут по инициативе любой из Сторон с предварительным письменным уведомлением другой Стороны за ______ дней.

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

7.2. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Паспорт: серия ______ N _______________ Паспорт: серия ______ N _________

выдан _________________________________ выдан ___________________________

«___»_________ ____ г. «___»_________ _____ г.

Зарегистрирован__ по адресу: __________ Зарегистрирован__ по адресу: ____

Телефон: ______________________________ Телефон: ________________________

Источник: http://pravo-zoozahita.ru/dogovor-o-volonterstve/

Соглашении по привлечению волонтеров

1. Волонтерская деятельность — добровольная, социально направленная, неприбыльная деятельность, осуществляемая волонтерами путем предоставления волонтерской помощи.

Волонтерская помощь — работы и услуги, безвозмездно выполняются и предоставляются волонтерами.

Волонтерская деятельность является формой благотворительности.

Бесплатное выполнение работ или оказания услуг лицами, осуществляемой на основе семейных, дружеских или соседских отношений, не является волонтерской деятельностью.

2. Волонтерская деятельность основывается на принципах законности, гуманности, равенства, добровольности, бесплатности, неприбыльности.

3. Волонтерская деятельность осуществляется по следующим направлениям:

предоставление волонтерской помощи с целью поддержки малообеспеченных, безработных, многодетных, бездомных, беспризорных, лиц, нуждающихся в социальной реабилитации;

осуществление ухода за больными, лицами с инвалидностью, одинокими, престарелыми и другими лицами, которые в силу своих физических, материальных или другие особенности нуждаются в поддержке и помощи;

оказания помощи гражданам, пострадавшим вследствие чрезвычайной ситуации техногенного или природного характера, действия особого периода, правовых режимов чрезвычайного или военного положения, проведения антитеррористической операции, осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях , в результате социальных конфликтов, несчастных случаев, а также жертвам преступлений, беженцам, внутренне перемещенным лицам;

оказания помощи лицам, которые в силу своих физических или других недостатков ограничены в реализации своих прав и законных интересов;

проведение мероприятий, связанных с охраной окружающей среды, сохранением культурного наследия, историко-культурной среды, памятников истории и культуры, мест захоронения;

содействие проведению мероприятий национального и международного значения, связанных с организацией массовых спортивных, культурных и других зрелищных и общественных мероприятий;

предоставление волонтерской помощи для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного или природного характера;

предоставление волонтерской помощи Вооруженным Силам Украины, другим военным формированиям, правоохранительным органам, органам государственной власти во время действия особого периода, правовых режимов чрезвычайного или военного положения, проведения антитеррористической операции, осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях;

содействие уполномоченному органу по вопросам пробации в осуществлении надзора за осужденными и проведении с ними социально-воспитательной работы;

предоставление волонтерской помощи по другим направлениям, не запрещенными законодательством.

4. Государство в лице его органов и должностных лиц поддерживает общественную инициативу по осуществлению волонтерской деятельности, гарантирует и обеспечивает защиту предусмотренных Конституцией Украины и законами прав, свобод и законных интересов волонтеров, получателей волонтерской помощи, организаций и учреждений, привлекающих к своей деятельности волонтеров.

Статья 2. Законодательство в сфере волонтерской деятельности

1. Законодательство в сфере волонтерской деятельности состоит из Конституции Украины, настоящего Закона, других законов, международных договоров, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, и других нормативно-правовых актов.

2. Если международными договорами Украины, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Законом, применяются правила международных договоров.

Статья 3. Реализация государственной политики в сфере волонтерской деятельности

1. Реализация государственной политики в сфере волонтерской деятельности осуществляется Кабинетом Министров Украины, центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере волонтерской деятельности, другими органами государственной власти и органами местного самоуправления в пределах своих полномочий.

2. Кабинет Министров Украины:

обеспечивает осуществление единой государственной политики в сфере волонтерской деятельности;

разрабатывает государственные целевые программы в сфере волонтерской деятельности;

направляет и координирует работу центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере волонтерской деятельности, и других органов исполнительной власти по реализации государственной политики и государственных целевых программ в сфере волонтерской деятельности.

3. Центральный орган исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере волонтерской деятельности:

обеспечивает реализацию государственной политики в сфере волонтерской деятельности;

принимает другие меры для развития и популяризации волонтерской деятельности;

способствует распространению информации о волонтерской деятельности;

способствует общественным объединениям и благотворительным организациям в их деятельности, направленной на развитие волонтерской деятельности;

распространяет информацию о реализации отраслевых и региональных программ содействия и поддержки волонтерской деятельности;

публикует на своем сайте имеющуюся информацию об организациях и учреждениях, привлекают к своей деятельности волонтеров, в частности, информацию об организациях и учреждениях, привлекают иностранцев и лиц без гражданства для осуществления волонтерской деятельности на территории Украины в течение трех рабочих дней со дня получения соответствующей информации;

способствует осуществлению международного сотрудничества по вопросам волонтерской деятельности, обобщает и распространяет практику работы в этой сфере.

Статья 4. Доступ к информации о волонтерской деятельности

1. Органы исполнительной власти и органы местного самоуправления содействуют распространению информации об организациях и учреждениях, привлекают к своей деятельности волонтеров (их местонахождение, почтовый адрес, номера средств связи, а также, при наличии, адреса официального сайта в сети Интернет и электронной почты), перечень физических лиц (в случае их письменного согласия в соответствии с законом), организаций и учреждений, нуждающихся в волонтерской помощи, путем размещения соответствующей информации на своих веб-сайтах в сети Интернет и местн вых средствах массовой информации.

Статья 5. Организации и учреждения, привлекающие к своей деятельности волонтеров, их права и обязанности

1. Привлекать волонтеров к своей деятельности могут организации и учреждения, которые являются неприбыльными.

2. Организации и учреждения, привлекающие к своей деятельности волонтеров, имеют право:

осуществлять деятельность по заключением договора об осуществлении волонтерской деятельности по волонтером или без такого договора в порядке, определенном настоящим Законом;

получать средства и другое имущество для осуществления волонтерской деятельности;

самостоятельно определять направления осуществления волонтерской деятельности;

выдавать волонтерам удостоверения, удостоверяющие их личность и вид волонтерской деятельности в пределах организации;

возмещать волонтерам расходы, связанные с предоставлением ими волонтерской помощи, предусмотренные статьей 11цього Закона;

страховать жизнь и здоровье волонтеров на период осуществления ими волонтерской деятельности в соответствии с Законом Украины «О страховании»;

приглашать иностранцев и лиц без гражданства для осуществления волонтерской деятельности на территории Украины, направлять граждан Украины за границу для осуществления волонтерской деятельности;

приобретать другие права, предусмотренные законом.

3. Организации и учреждения, привлекающие к своей деятельности волонтеров, обязаны:

обеспечивать волонтерам безопасные и надлежащие для жизни и здоровья условия осуществления волонтерской деятельности;

осуществлять подготовку волонтеров;

обеспечивать свободный доступ к информации, касающейся осуществления волонтерской деятельности организациями и учреждениями, привлекают к своей деятельности волонтеров.

4. Организации и учреждения, привлекающие к своей деятельности волонтеров, несут ответственность в соответствии с законом.

5. В случае заключения ими договора об осуществлении волонтерской деятельности или договора о предоставлении волонтерской помощи соответствующие организации и учреждения возмещают прямые убытки, причиненные ими, в случае одностороннего расторжения соответствующего договора, если это предусмотрено договором.

6. Организации и учреждения, привлекающие к волонтерской деятельности иностранцев и лиц без гражданства, в течение пяти рабочих дней с момента такого привлечения письменно информируют об этом центральный орган исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере волонтерской деятельности.

7. Организации и учреждения, привлекающие к волонтерской деятельности иностранцев и лиц без гражданства, в случае прекращения иностранцем или лицом без гражданства производства волонтерской деятельности в течение пяти рабочих дней уведомляют об этом центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сфере миграции.

Статья 6. Выплата единовременного денежного пособия в случае гибели (смерти) или инвалидности волонтера вследствие ранения (контузии, травмы или увечья), полученного во время оказания волонтерской помощи в районе проведения антитеррористических операций, осуществление мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской федерации в Донецкой и Луганской областях, боевых действий и вооруженных конфликтов

1. В случае гибели (смерти) волонтера во время оказания волонтерской помощи в районе проведения антитеррористических операций, осуществление мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, боевых действий и вооруженных конфликтов семьи погибшего (умершего), его родителям и иждивенцам выплачивается единовременное пособие в размере 500 прожиточных минимумов, установленных законом для трудоспособных лиц.

2. В случае установления инвалидности волонтера вследствие ранения (контузии, травмы или увечья), полученного во время оказания волонтерской помощи в районе проведения антитеррористических операций, осуществление мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях , боевых действий и вооруженных конфликтов, в зависимости от степени утраты трудоспособности ему выплачивается единовременное пособие в размере:

в случае установления инвалидности II группы — 200 прожиточных минимумов, установленных законом для трудоспособных лиц;

в случае установления инвалидности III группы — 150 прожиточных минимумов, установленных законом для трудоспособных лиц.

3. Выплата единовременного денежного пособия осуществляется в порядке и на условиях, определенных Кабинетом Министров Украины. Единовременное пособие выплачивается по решению органа, определенного Кабинетом Министров Украины. Соответствующий орган принимает данное решение на основании обращения получателей этой помощи к нему, справки судебно-медицинской экспертизы о причинах смерти или справки о характере полученных ранений в районе проведения антитеррористической операции, а также, в случае необходимости, свидетельств руководителя одного из подразделений Вооруженных Сил Украины, других военных формирований, правоохранительных органов, органов государственной власти, находится непосредственно в районе проведения антитеррористических операций, боевых действий и вооруженных конфликтов. К обращению получателей единовременной денежной помощи также могут добавляться другие документы, подтверждающие факт предоставления волонтерской помощи в районе проведения антитеррористических операций, боевых действий и вооруженных конфликтов.

3. Выплата единовременного денежного пособия осуществляется в порядке и на условиях, определенных Кабинетом Министров Украины. Единовременное пособие выплачивается по решению органа, определенного Кабинетом Министров Украины. Соответствующий орган принимает данное решение на основании обращения получателей этой помощи к нему, справки судебно-медицинской экспертизы о причинах смерти или справки о характере полученных ранений в районе проведения антитеррористической операции, осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также, в случае необходимости, свидетельств руководителя одного из подразделений Вооруженных Сил Украины, других военных формирований, правоохо оных органов, органов государственной власти, находится непосредственно в районе проведения антитеррористических операций, осуществление мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, боевых действий и вооруженных конфликтов. К обращению получателей единовременной денежной помощи также могут добавляться другие документы, подтверждающие факт предоставления волонтерской помощи в районе проведения антитеррористических операций, осуществление мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, боевых действий и вооруженных конфликтов.

Статья 7. Волонтеры, их права и обязанности

1. Волонтер — физическое лицо, добровольно осуществляет социально направленную некоммерческую деятельность путем предоставления волонтерской помощи.

Волонтерами могут стать граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, находящиеся в Украине на законных основаниях, которые являются дееспособными. Лица в возрасте от 14 до 18 лет осуществляют волонтерскую деятельность с согласия родителей (усыновителей), приемных родителей, родителей-воспитателей или попечителя. Лица в возрасте от 14 до 18 лет не могут предоставлять волонтерскую помощь по направлениям, определенным абзацами восьмым и девятым части третьей статьи 1 настоящего Закона, а также в медицинских учреждениях.

Иностранцы и лица без гражданства осуществляют волонтерскую деятельность через организации и учреждения, привлекающие к своей деятельности волонтеров, информация о которых размещена на официальном веб-сайте центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере волонтерской деятельности.

2. Волонтеры оказывают волонтерскую помощь на базе организации или учреждения, привлекает к своей деятельности волонтеров, на основании договора об осуществлении волонтерской деятельности, заключенного с такой организацией или учреждением, или без такого договора.

Волонтеры могут оказывать волонтерскую помощь индивидуально, при этом они обязаны сообщать получателей волонтерской помощи о том, что они не сотрудничают с организациями и учреждениями, привлекают к своей деятельности волонтеров. Волонтеры не могут оказывать волонтерскую помощь индивидуально по направлениям, определенным абзацами седьмым и восьмым части третьей статьи 1 настоящего Закона.

3. Волонтер может получить удостоверение волонтера, осуществляя волонтерскую деятельность в организациях и учреждениях, привлекают к своей деятельности волонтеров.

надлежащие условия осуществления волонтерской деятельности, в частности, получения достоверной, точной и полной информации о порядке и условиях осуществления волонтерской деятельности, обеспечение специальными средствами защиты, снаряжением и оборудованием;

зачисление времени осуществления волонтерской деятельности в учебно-производственной практики в случае ее прохождения по направлению, что соответствует получаемой специальности, с согласия учебного заведения;

возмещение расходов, связанных с осуществлением волонтерской деятельности, предусмотренных статьей 11 настоящего Закона;

иные права, предусмотренные договором о проведении волонтерской деятельности и законодательством.

добросовестно и своевременно выполнять обязанности, связанные с осуществлением волонтерской деятельности;

в случаях, определенных законодательством, проходить медицинский осмотр и предоставлять справку о состоянии здоровья;

в случае необходимости проходить дальнейшую подготовку (переподготовку)

не допускать действий и поступков, которые могут негативно повлиять на репутацию волонтера, организации или учреждения, на базе которой осуществляется волонтерская деятельность;

соблюдать правового режима информации с ограниченным доступом;

в случае заключения договора об осуществлении волонтерской деятельности и одностороннего расторжения договора по инициативе волонтера возмещать прямые убытки, причиненные им, если это предусмотрено договором;

возмещать материальный ущерб, причиненный в результате совершения им волонтерской деятельности, в соответствии с законом.

Статья 8. Получатели волонтерской помощи, их права и обязанности

1. Получателями волонтерской помощи являются физические и юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями, получающими такую ​​помощь.

2. Получатели волонтерской помощи имеют право на:

обращения за волонтерской помощью;

уважительное и гуманное отношение со стороны волонтеров и организаций и учреждений, привлекающих к своей деятельности волонтеров;

выбор волонтеров и организаций и учреждений, привлекающих к своей деятельности волонтеров, формы предоставления волонтерской помощи;

получение информации о своих правах, обязанностях и условиях предоставления волонтерской помощи;

соблюдение правового режима информации с ограниченным доступом;

защиту своих прав и законных интересов в соответствии с законом.

3. Получатели волонтерской помощи обязаны:

предоставлять волонтерам и организациям и учреждениям, привлекают к своей деятельности волонтеров, полную и достоверную информацию, связанную с предоставлением волонтерской помощи;

не создавать дополнительных рисков для жизни и здоровья волонтеров во время оказания волонтерской помощи;

в случае заключения договора о предоставлении волонтерской помощи возмещать прямые убытки отказом от получения волонтерской помощи, если это предусмотрено договором.

Статья 9. Договор о проведении волонтерской деятельности

1. Договор об осуществлении волонтерской деятельности обязательно заключается:

в случае предоставления волонтерской помощи по направлениям, определенным абзацами седьмым и восьмым части третьей статьи 1 настоящего Закона, в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины;

по желанию волонтера или его законного представителя, если волонтер является лицом в возрасте от 14 до 18 лет.

2. По договору об осуществлении волонтерской деятельности одна сторона (волонтер) обязуется по заданию другой стороны (организации или учреждения, привлекает к своей деятельности волонтеров) лично безвозмездно предоставлять волонтерскую помощь ее получателям в течение установленного в договоре срока, а указанная организация или учреждение обязуется обеспечить волонтеру возможности для осуществления волонтерской деятельности. В договоре может определяться порядок возмещение волонтеру расходов, связанных с исполнением договора.

3. Договор об осуществлении волонтерской деятельности заключается в письменной форме.

4. Договор об осуществлении волонтерской деятельности может заключаться с лицом, достигшим 18 лет. Дети, достигшие 14 лет, могут заключать договоры с письменного согласия родителей (усыновителей), приемных родителей, родителей-воспитателей, попечителя.

5. Договор об осуществлении волонтерской деятельности должна содержать:

описание волонтерской деятельности (задачи);

период производства волонтерской деятельности;

права и обязанности сторон;

ответственность за причинение убытков;

условия расторжения договора.

Статья 10. Договор о предоставлении волонтерской помощи

1. Договор о предоставлении волонтерской помощи в обязательном порядке заключается по желанию получателя волонтерской помощи.

2. Договор о предоставлении волонтерской помощи заключается в письменной форме.

3. Договор о предоставлении волонтерской помощи должна содержать:

описание волонтерской помощи (задачи);

период производства волонтерской помощи;

права и обязанности сторон;

ответственность за причинение убытков.

Статья 11. Возмещение расходов, связанных с предоставлением волонтерской помощи

1. Волонтерам для производства волонтерской деятельности могут быть возмещены расходы на территории Украины и за границу в пределах норм возмещения расходов, установленных для государственных служащих и работников предприятий, учреждений и организаций, которые полностью или частично содержатся (финансируются) за счет бюджетных средств.

Волонтеру могут быть возмещены подтверждены документами:

расходы на проезд (включая перевозку багажа) к месту осуществления волонтерской деятельности;

расходы на получение визы

расходы на питание, когда волонтерская деятельность длится более 4:00 в сутки

расходы на проживание в случае командировки волонтера в другой населенный пункт для осуществления волонтерской деятельности, которая продлится больше 8:00;

расходы на почтовые и телефонные услуги, если волонтер осуществляет волонтерскую деятельность за пределами местонахождения волонтерской организации;

расходы на проведение медицинского осмотра, вакцинации и других лечебно-профилактических мероприятий, непосредственно связанных с предоставлением волонтерской помощи.

2. Возмещение расходов, определенных частью первой настоящей статьи, может осуществляться за счет средств государственного и местных бюджетов — в случае заключения с ними договора о предоставлении волонтерской помощи, международных программ, или учреждения, организации, с которой волонтер заключил договор о проведении волонтерской деятельности, а также за счет других источников финансирования, не запрещенных законодательством.

Возмещение расходов, определенных частью первой настоящей статьи, не является доходом волонтера и не являются базой для обложения налогом на доходы физического лица и единым социальным взносом.1. Волонтерам для производства волонтерской деятельности могут быть возмещены расходы на территории Украины и за границу в пределах норм возмещения расходов, установленных для государственных служащих и работников предприятий, учреждений и организаций, которые полностью или частично содержатся (финансируются) за счет бюджетных средств.

Волонтеру могут быть возмещены подтверждены документами:

расходы на проезд (включая перевозку багажа) к месту осуществления волонтерской деятельности;

расходы на получение визы

расходы на питание, когда волонтерская деятельность длится более 4:00 в сутки

расходы на проживание в случае командировки волонтера в другой населенный пункт для осуществления волонтерской деятельности, которая продлится больше 8:00;

расходы на почтовые и телефонные услуги, если волонтер осуществляет волонтерскую деятельность за пределами местонахождения волонтерской организации;

расходы на проведение медицинского осмотра, вакцинации и других лечебно-профилактических мероприятий, непосредственно связанных с предоставлением волонтерской помощи.

2. Возмещение расходов, определенных частью первой настоящей статьи, может осуществляться за счет средств государственного и местных бюджетов — в случае заключения с ними договора о предоставлении волонтерской помощи, международных программ, или учреждения, организации, с которой волонтер заключил договор о проведении волонтерской деятельности, а также за счет других источников финансирования, не запрещенных законодательством.

Возмещение расходов, определенных частью первой настоящей статьи, не является доходом волонтера и не являются базой для обложения налогом на доходы физического лица и единым социальным взносом.

Статья 12. Финансирование и расходы на обеспечение волонтерской деятельности

1. Привлечение средств и другого имущества для обеспечения волонтерской деятельности осуществляется в соответствии с законодательством.

2. Организации и учреждения, привлекающие к своей деятельности волонтеров, самостоятельно определяют направления использования привлеченных на обеспечение волонтерской деятельности средств и другого имущества, кроме случаев целевого предоставления средств и иного имущества физическими или юридическими лицами для осуществления конкретного вида волонтерской помощи.

4. Расходы на обеспечение волонтерской деятельности формируются в соответствии с законодательством.

Статья 13. Ответственность за нарушение законодательства в сфере волонтерской деятельности

1. Волонтеры, организации и учреждения, привлекающие к своей деятельности волонтеров, получатели волонтерской помощи несут ответственность в соответствии с законом.

Заключительные положения

раздел III Заключительные положения

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

2. Внести изменения в следующие законы Украины:

«44) страхование жизни и здоровья волонтеров на период предоставления волонтерской помощи»;

3) в Законе Украины «О социальных услугах» (Ведомости Верховной Рады Украины, 2003г., № 45, ст. 358; 2009, № 38, ст. 535):

абзац седьмой статьи 1 исключить;

в части второй слова «деятельность которых регулируется соответствующим положением, которое утверждается Кабинетом Министров Украины» исключить;

«Особенности осуществления волонтерской деятельности в Украине регулируются Законом Украины» О волонтерской деятельности «;

«Установить, что на период действия этого Закона юридическое лицо, уполномоченное УЕФА на осуществление организационных мероприятий и проведение чемпионата, пользуется правами и обязанностями волонтерской организации, предусмотренными Законом Украины» О волонтерской деятельности «;

5) часть шестую статьи 49 Закона Украины «О физической культуре и спорте» (Ведомости Верховной Рады Украины, 2010 г. № 7, ст. 50) исключить.

3. Кабинету Министров Украины в течение одного месяца со дня вступления в силу настоящего Закона:

привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим Законом;

обеспечить пересмотр и отмену министерствами, другими центральными органами исполнительной власти их нормативно-правовых актов, противоречащих настоящему Закону.

Источник: https://kodeksy.com.ua/download.php?id=2700&lang=ru

Internews.ru - Интернет журнал
Добавить комментарий

четыре × 3 =